KR Systems Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Information om KR Systems Integritetspolicy

Vi behandlar alltid den information som våra kunder, leverantörer och samarbetspartners anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att vi ska kunna utföra våra åtaganden behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Här beskriver vi också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Kontakta oss via personuppgifter@krsystem.se 

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar alltid den information som våra kunder, leverantörer och samarbetspartners anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är KR System med följande ingående bolag: KR System AB, org.nr. 556228–0593 och KR System Syd AB, org.nr. 556854–8910.

Inom KR System finns två bolag, KR System AB och KR System Syd AB

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer, men också andra uppgifter som är specifika för personens fysiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Uppgifter om din IP-adress eller din inspelade röst kan också vara personuppgifter om de kan kopplas till dig.
Vissa personuppgifter betraktas som särskilt känsliga och omfattas av särskilda regler. Med känsliga personuppgifter menas information som avslöjar

– Ras eller etniskt ursprung
– Politiska åsikter
– Religiös eller filosofisk övertygelse
– Medlemskap i fackförening
– Genetiska uppgifter
– Biometriska uppgifter om identifierbar fysisk person
– Uppgifter om hälsa
– Uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning

Vad är en behandling?

Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med informationen, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Exempel på vanliga behandlingar av uppgifter är insamling, registrering, bearbetning, lagring, överföring och radering. Det är enbart behandling som görs automatiserat eller som ingår i ett
register som omfattas av reglerna om dataskydd.

Om vem samlar vi in information?

Vi samlar in information om dig som har ingått eller vill ingå ett avtal med oss. Det kan till exempel vara i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner.

Vilken information samlar vi in, varifrån kommer den och hur gör vi det?

Information som du lämnar till oss

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan exempelvis vara i samband med en intresseanmälan, när du ingår avtal med oss eller i övrigt när vi administrerar ett avtal.

Vi kan även spara information som framkommer eller uppstår när du tar kontakt med oss. Till exempel kommunikation via e-post. Dessutom kan vi spara information från när du fyller i formulär på vår hemsida.

Information som vi samlar in om dig

Utöver den information som du själv lämnar till oss kan vi samla in information om dig från annat håll. Det gäller till exempel när vi

– Löpande uppdaterar information om namn och kontaktuppgifter
– Hämtar information från kreditupplysningsföretag

Varför och på vilken grund vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar bara dina personuppgifter för specifika ändamål.

För att förbereda och administrera avtal

Det vanligaste ändamålet som vi behandlar dina personuppgifter för, är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med dig. Vi behöver samla in personuppgifter för det här ändamålet för att vi ska kunna ingå avtal med dig.

För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter

Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara

– För att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning

När vi har ett berättigat intresse

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för ett ändamål där vi efter en intresseavvägning har bedömt att vi har ett berättigat intresse.

När vi har ett berättigat intresse kan vi behandla dina personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser för affärsutveckling och föra att förbättra vårt produktutbud till våra kunder.

Vi kan även använda dina personuppgifter till att rikta direktreklam och erbjudanden till dig. Vill du inte få reklam kan du meddela oss detta. Du kan läsa mer om i Hur du gör för att inte få reklam från oss.

När du har gett ditt samtycke

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Vi kommer då att be dig samtycka till att vi behandlar uppgifterna för det specifika ändamålet.

Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat. Den behandling som vi redan har gjort påverkas inte, men vi kommer inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte har en annan grund för
behandlingen.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter under avtalstiden. I vissa fall sparar vi uppgifterna en längre tid på grund av lagstiftning som vi måste uppfylla. Till exempel bokföringslagen (7 år)

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska
åtgärder.

Vi strävar alltid efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt och vi pseudonymiserar och anonymiserar dina uppgifter när det är möjligt. Om en samarbetspartner behandlar personuppgifter åt oss, ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Inom KR System-koncernen

Ibland kan ett annat bolag inom KR System-koncernen behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel vara för att ge dig erbjudande om andra produkter eller för att erbjuda dig en tjänst. När det händer stödjer
vi den behandlingen på berättigat intresse.

Utanför KR System-koncernen

Det kan förekomma att dina uppgifter behandlas av andra företag som vi samarbetar med. När företag som vi samarbetar med behandlar dina personuppgifter, görs det för att vi ska fullgöra vårt avtal med dig eller
med stöd av berättigat intresse.

Överföringar till tredje land (länder utanför EU och EES)

Vi gör inga överföringar av personuppgifter till tredje land.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna uppgifter och få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

Begära ett registerutdrag med personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du få genom att begära ett registerutdrag från oss. Det gör du genom att kontakta oss via telefon eller skicka ett meddelande till personuppgifter@krsystem.se 

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift om dig kompletteras.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. Det kallas ibland för rätten att bli bortglömd. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror i så fall på att vi behöver spara uppgifterna på grund av avtalsförhållande eller lagstiftning.

Begränsa hur vi behandlar dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också var om du har invänt mot behandling som vi baserat på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling.

För att vi ska få fortsätta behandla uppgiften måste vi kunna visa att vi har tvingande berättigande skäl för behandlingen och att de skälen väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

Lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Datainspektionen.

Hur du gör för att inte få reklam från oss

Du kan begära att inte få direktmarknadsföring från oss. Du behöver då vända dig till oss och meddela det.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka